Statut

 

Na temelju članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) a u skladu s odredbama članka 14. i članka 23. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15, 19/16), Skupština Hrvatskog nogometnog kluba SEGESTA Sisak, na Sjednici održanoj 07. lipnja 2016.godine, donijela je

S T A T U T
HRVATSKOG NOGOMETNOG KLUBA
„S E G E S T A“ SISAK

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatski nogometni klub „SEGESTA“ Sisak (u daljnjem tekstu : Klub) je sportska udruga slobodno i dobrovoljno udruženih sportaša, sportskih djelatnika, stručnih osoba u sportu, kao i drugih fizičkih i pravnih osoba radi sudjelovanja u nogometnim natjecanjima.
Skraćeni naziv Kluba je HNK „SEGESTA“ SISAK.

Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv i sjedište Kluba, zastupanje, izgled pečata, područje djelovanja, javnost djelovanja, ciljevi i djelatnosti, imovina i financijsko poslovanje, članstvo, prava i obveze članova, unutarnji ustroj Kluba, tijela Kluba i njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti, izbor i opoziv likvidatora, rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Kluba, prestanak postojanja Kluba, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 3.

Puni naziv kluba je : HRVATSKI NOGOMETNI KLUB „SEGESTA“ SISAK.
Skraćeni naziv kluba je : HNK „SEGESTA“ SISAK.
Sjedište kluba je u Sisku, ulica Borisa Brnada 56.
Područje djelatnosti Kluba je područje Grada Siska, Sisačko-moslavačke županije i Republike Hrvatske.

Članak 4.

Klub je neprofitna, nestranačka i nevladina sportska udruga slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javnih potreba u sportu i upisuje se u Registar udruga i Registar sportskih djelatnosti u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Članak 5.

Klub djeluje na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

Članak 6.

Klub ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 32 mm, sa kružnim natpisom HRVATSKI NOGOMETNI KLUB „SEGESTA“ SISAK. U sredini se nalazi grb Kluba.
Upotreba i čuvanje pečata utvrđuje se posebnim naputkom koje donosi Izvršni odbor Kluba.

Članak 7.

Klub ima znak i zastavu. Znak je u obliku štita s prikazom u donjem dijelu tvrđave, rijeke i čamca, a iznad toga je dio državnog grba s dvadeset naizmjeničnih crvenih i bijelih polja. U drugom redu tih polja na zlatnoj podlozi koja simbolizira vrpcu je natpis HNK SEGESTA. Iznad toga na središnjem crvenom polju, bijelim brojkama je ispisan broj 1906 (godina osnutka Kluba). Cijeli štit je obrubljen zlatno žutom bojom.
Zastava je veličine 1,30m x 3,00m. Podijeljena je na dva polja dijagonalno, od gornjeg desnog ugla do donjeg lijevog ugla tako da je polje iznad dijagonale bijele boje, dok je ispod polje crvene boje. U gornjem dijelu bijelog polja nalazi se znak Kluba.

Članak 8.

Klub, njegova tijela, službene osobe, članovi kluba, igrači, treneri i drugi pripadnici nogometnog sporta koji djeluju unutar kluba obvezuju se:
– postupati sukladno Pravilima nogometne igre koje je donio Međunarodni nogometni savez BOARD (IFAB);
– poštivati načela privrženosti, integriteta i sportskog ponašanja kao izraza fair-playa;
– poštivati Statut, pravilnike i odluke FIFA-e, UEFA-e i HNS-a u svako vrijeme;
– priznati nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS) u Lausanni (Švicarska), kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta FIFA-e i UEFA-e;
– priznati nadležnost Arbitraže i Arbitražnog suda HNS-a, kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta HNS-a;
– podnositi sve sporove nacionalnih razmjera, koji su nastali iz ili u vezi s primjenom Statuta ili pravilnika HNS-a, u posljednjoj instanci samo neovisnom i nepristranom arbitražnom sudu u okviru HNS-a, koji će riješiti sve sporove, isključujući svaki redovni sud, osim ukoliko je to izričito zabranjeno važećim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj.
Klub će osigurati da se ove obveze priznaju i prihvaćaju.

Članak 9.

Rad Kluba je javan. Javnost rada i obavještavanje članstva i javnosti o radu Kluba osigurava se na način utvrđenim ovim Statutom.

Članak 10.

Klub zastupa i predstavlja predsjednik, tajnik i direktor Kluba.
Osobe ovlaštene za zastupanje su ovlaštene da poduzimaju radnje u skladu s programom rada Kluba i u okvirima financijskog plana Kluba, odnosno u skladu s odlukama Skupštine i Izvršnog odbora.
Klub može zastupati i član Kluba na osnovu pisane punomoći kojom se određuju ovlasti i trajanje punomoći, a koju potpisuje predsjednik Kluba.

Članak 11.

U klubu nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska, politička, spolna ni bilo koja druga diskriminacija te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

II. CILJEVI I DJELATNOST KLUBA

Članak 12.

Klub je osnovan radi bavljenja nogometom kao granom sporta, natjecanjem Kluba na svim razinama nogometnih liga.
Cilj kluba je poticanje, razvijanje i unapređenje nogometnog sporta i razvitak odgojnih, moralnih i sportskih vrijednosti kod svojih članova.

Članak 13.

Područje djelovanja kluba je sport.
Djelatnosti kluba:
* Sudjelovanje u sportskim natjecanjima te organizacija i vođenja natjecanja,
* Planiranje rada i razvitka nogometa,
* Organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanje,
* Poduka i trening djece i mladeži,
* Pripremanje svojih članova za sudjelovanje u gradskoj, županijskoj odnosno državnoj reprezentaciji,
* Upravljanje športskim objektima kojima je Klub vlasnik ili korisnik,
* Obavljanje promidžbenih,kulturno zabavnih,trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti sukladno Zakonu o djelovanju i radu nevladinih i neprofitnih sportskih udruga slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u sportu,
* Poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada,
* Skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba,
* Ukupnim aktivnostima Kluba poticati razvijanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.

Članak 14.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka iz članka 12. ovog Statuta, Klub obavlja slijedeće sportske djelatnosti :

1. sudjelovanje u nogometnim natjecanjima
2. poduka i trening djece i mladeži
3. sportska rekreacija
4. sportska obuka.

Članak 15.

Klub može osnovati trgovačko društvo radi obavljanja određenih gospodarstvenih djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

III. IMOVINA KLUBA I SREDSTVA ZA RAD KLUBA

Članak 16.

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Klubu kao i prava i obveze koje joj pripadaju čine imovinu Kluba.

Članak 17.

Djelatnost Kluba zasniva se na planovima i programima. Klub u tom smislu donosi:
– godišnje planove,
– godišnji proračun.

Članak 18.

Klub ostvaruje prihode od:
– članarine,
– obavljanja sportske djelatnosti,
– sredstava koja se dobivaju iz proračuna grada Siska za program javnih potreba u sportu,
– sredstava koja ostvari iz programa Zajednice sportskih udruga grada i Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije,
– sponzora,
– gospodarskog marketinga,
– donacija, poklona i priloga građana,
– drugih izvora prihoda sukladno zakonu.

Članak 19.

Prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština Kluba. U slučaju potrebe Izvršni odbor može donijeti privremeni financijski plan, najdulje za razdoblje od 3 (tri) mjeseca.

Članak 20.

Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 21.

Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju pokretne i nepokretne imovine kao i odluku o prodaji, prijenosu na druge fizičke i pravne osobe ili davanja u zakup.

IV. JAVNOST RADA KLUBA

Članak 22.

Rad Kluba je javan. Javnost Kluba i njegovih tijela ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom te:
– pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Kluba i značajnim događanjima, pisanim izvješćima ili na drugi način, te otvorenošću sjednica svojih tijela,
– izvješćivanjem u sredstvima javnog priopćavanja,
– izdavanjem priopćenja, biltena i godišnjih izvješća.

Članak 23.

Javnost se sa sjednica tijela Kluba može isključiti u slučaju stegovnih postupaka protiv članova Kluba, zbog povrede interesa i ugleda Kluba i njegovih članova.

V. ČLANSTVO KLUBA U SAVEZIMA, ČLANOVI I PRAVA, I OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Članak 24.

Radi promicanja nogometnog sporta i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa, a osobito radi sudjelovanja u natjecanjima, Klub se učlanjuje u Hrvatski nogometni savez, Nogometni savez Sisačko-moslavačke županije, Zajednicu sportskih udruga grada Siska, Zajednicu sportskih udruga i Saveza Sisačko-moslavačke županije te druge udruge ako se time pridonosi postizavanju ciljeva njegovog djelovanja.

Članak 25.

Članom Kluba može postati pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom svaki državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Pravne osobe koje podržavaju djelatnost Kluba članstvo ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjenju daje zakonski zastupnik ili skrbnik.
Počasni član Kluba postaje građanin Grada Siska zaslužan za unaprjeđenje nogometa u Gradu Sisku.
Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština kluba na prijedlog Izvršnog odbora, većinom glasova svih članova Skupštine.
Strani državljanin može postati članom Kluba ako mu je odobreno trajno nastanjenje ili izdana radna dozvola ili odobrenje nadležnog državnog tijela za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.
Osobe iz stavaka 1. do 5. ovog članka mogu postati članovi Kluba ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koje iz njega proizlaze.

Članak 26.

Članom Kluba postaje se dobrovoljnim upisom, uplatom članarine i dobivanjem članske iskaznice.
O članstvu u Klubu vodi se evidencija elektronički ili na drugi prikladan način i sadrži podatke o imenu i prezimenu, OIB, datum rođenja, datum pristupanja u Klub, kategoriju članstva i datum prestanka članstva.
Registar članova vodi tajnik Kluba.

Članak 27.

Po načinu djelovanja član Kluba može biti u kategoriji članstva kao :
– redovni član
– aktivni sportaš
– predstavnik maloljetnih aktivnih igrača
– stručni sportski djelatnik
– bivši istaknuti igrači kluba i značajni sportski djelatnici u nogometu
– bivši članovi-aktivni nogometaši kluba
– predstavnik sponzora
– pomažući član

Članak 28.

1. Redovni članovi su sve punoljetne osobe koje potpišu pristupnicu za članstvo za Klub, a svojim radom su uključeni u rad kluba te ne pripadaju niti jednoj od dole navedenih kategorija,
2. Aktivni sportaši su svi igrači kluba koji su registrirani za klub-članstvo im je potvrđeno natjecateljskim iskaznicama izdanim na račun potpisanih Pristupnica za registraciju za Klub,
3. Predstavnici maloljetnih registriranih igrača kluba,
4. Stručni sportski djelatnici su treneri i stručne osobe u klubu osposobljene za rad u sportu-koje su ostvarile pravo na licencu za vođenje ekipe u natjecateljskoj sezoni,
5. Bivši istaknuti igrači kluba i istaknuti nogometni djelatnici su osobe koje su svojim radom doprinijele razvoju nogometa u Sisku, te svojim radom i sudjelovanjem u tijelima nacionalnog saveza promiču nogomet na državnoj razini,
6. Bivši članovi- aktivni igrači su veterani kluba stariji od 35 godina koji su se bavili nogometom svojim radom sada pridonose boljitku rada kluba,
7. Predstavnik sponzora je osoba za koju Izvršni odbor procijeni da je predstavnik najvećeg sponzora Kluba te kao takav kooptiran je u članstvo Kluba,
8. Pomažući član je fizička ili pravna osoba koja svojim aktivnostima ili materijalno doprinosi omogućavanju izvršenja programskih zadataka.

Članak 29.

Članovi Kluba imaju prava i dužnosti da sudjeluju u cjelokupnom radu Kluba, utvrđuju politiku razvoja, kao i donošenju i realizaciji programa i planova njihovog rada. U Klubu se osiguravaju jednaka prava, obveze i odgovornost članova.

Članak 30.

Članovi kluba imaju pravo da biraju i da budu birani za predstavnike i članove tijela Kluba, zajednice športskih udruga Grada i Županije, te drugih asocijacija koje djeluju na području Županije i nogometnog sporta uopće.

Članak 31.

Članovi Kluba ostvaruju svoja prava osobnim izjašnjavanjem na sastancima predstavnika tijela Kluba.
Organizirani oblici rada Kluba i rekreacije (redoviti i povremeni oblici rada) u okviru Kluba odvijaju se i organiziraju kroz sekcije interesne grupe i slično, o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

Članak 32.

Članstvo u Klubu prestaje:
– istupanjem iz članstva (igrača u prijelaznom roku temeljem Pravilnika HNS-a),
– brisanjem iz evidencije zbog neaktivnosti,
– mjerom isključenja u stegovnom postupku,
– smrću člana Kluba.

Članak 33.

Stegovni sud je tijelo Kluba koje vodi postupak te izriče stegovne mjere zbog članskih povreda predviđenih Statutom.
Stegovni sud ima Predsjednika i 3 člana a djeluje na sjednicama Stegovnog suda u sastavu od predsjednika i 2 člana. Predsjednik bira po potrebi za određeni stegovni postupak 2 člana.
Predsjednika i članove Stegovnog suda bira Izvršni odbor kluba na mandat od 4 (četiri) godine.
Stegovni sud održava sjednice prema potrebi, a vodi postupak i izriče stegovne mjere prema odredbama Pravilnika o stegovnom postupku.

Članak 34.

Članovi Kluba odgovaraju stegovno za:
– povredu svojih članskih dužnosti,
– povredu Statuta i drugih općih akata Kluba,
– zloporabu izbornih funkcija,
– neizvršavanja financijskih i materijalnih obveza Kluba.

Članak 35.

Za povrede članske dužnosti i stege mogu se izreći slijedeće mjere:
1. opomena,
2. novčana kazna,
3. zabrana obavljanja izbornih funkcija,
4. isključivanje.

Članak 36.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu pokrenuti:
– predsjednik Kluba,
– Izvršni odbor,
– Nadzorni odbor

Stegovni postupak vodi se prema Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti, kojeg donosi Izvršni odbor Kluba.

Članak 38.

Tijela Kluba su:
(A) Skupština,
(B) Izvršni odbor,
(C) Predsjednik,
(D) Dopredsjednik
(E) Direktor,
(F) Sportski direktor,
(G) Nadzorni odbor,
(H) Tajnik Kluba

(A) SKUPŠTINA

Članak 39.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupština broji 31 člana.
Za člana Skupštine može biti biran samo član kluba (izuzev predstavnika Grada Siska i glavnog sponzora kluba).
Skupštinu kluba čine predstavnici :
– 9 predstavnika redovnih članova,
– 1 predstavnik aktivnih igrača Kluba
– 8 predstavnika omladinskog pogona,
– 1 predstavnik stručnih osoba u klubu-trenera,
– 2 predstavnik istaknutih aktivnih nogometnih djelatnika koji svojim radom i ugledom u nogometnom sportu pridonosi ugledu Kluba,
– 1 predstavnika bivših članova-aktivnih igrača kluba-veterana
– 3 predstavnika Grada Siska kao institucije,
– 1 predstavnika Sisačko moslavačke županije kao institucije,
– 5 predstavnika najvećih sponzora Kluba.

Predstavnike iz podstavki 1., 2., 3., 4., 6.,7.i 8. biraju članovi tih skupina, dok predstavnike iz podstavki 5. i 9. biraju članovi postojećeg saziva Izvršnog odora kluba.
Predstavnici iz podstavki 1., 2., 3., 4. 6.,7. i 8. biraju se na način da članovi tih skupina biraju svoje predstavnike na svojim skupovima (sastancima) i u pisanom obliku ih dostavljaju kancelariji kluba.
Predstavnika iz podstavke 5. bira neposredno postojeći saziv Izvršnog odbora kluba.
Predstavnike iz podstavke 8. Predlaže, odnosno predlaže odabir najvećih sponzora po postojećem stanju ili predviđanjima o visini sponzorstva za nastupajuće razdoblje, postojeći saziv Izvršni odbora kluba.
Mandat izabranih predstavnika iz stavki 2. i 4. ovog članka traje 4 (četiri) godine.
Nakon isteka mandata ista osoba može ponovno biti izabrana za člana Skupštine.
Mandat članova Skupštine počinje teći danom verifikacije mandata na sjednici Skupštine.

Predstavnici u Skupštini ne mogu biti osobe:
– koje su članovi tijela športskih klubova – udruga za natjecanje istog športa,
– koje su članovi tijela pravnih osoba, koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine.

Članak 40.

U Skupštinu kluba i njegova radna tijela ne mogu se predlagati osobe koje ne mogu biti članovi određenih tijela kluba sukladno članku 13. Zakona o sportu.

Članak 41.

Članu Skupštine mandat prestaje :
– prestankom članstva,
– ostavkom,
– razrješenjem,
– opozivom predstavnika od strane kategorije članova koje predstavlja,
– istekom mandata,
– nastupom okolnosti zbog kojih ne bi mogao vršiti svoju dužnost.

Članak 42.

Ukoliko izabranom predstavniku određene kategorije članstva mandat prestane prije isteka roka na koji je izabran novog predstavnika biraju članovi te kategorije iz svojih redova.
Mandat novoizabranog predstavnika iz stavka 1. ovog članka traje do isteka vremena na koje je bio izabran predstavnik Skupštine kojem je prestao mandat.

Članak 43.

Skupština Kluba:
– donosi Statut kluba i njegove izmjene i dopune,
– utvrđuje politiku i donosi program rada, financijski plan i zaključni račun,
– razmatra i usvaja izvješća o radu i financijska izvješća,
– razmatra i usvaja izvješća Nadzornog odbora,
– donosi Poslovnik o radu Skupštine,
– bira i razrješava Izvršni odbor, predsjednika, i Nadzorni odbor,
– bira, imenuje i razrješava druge organe u skladu sa Statutom,
– razmatra i donosi odluke o molbama i žalbama članova kluba,
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
– donosi odluku o statusnim promjenama
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Udruge ukoliko ovim Statutom ili odlukom Skupštine nisu stavljeni u nadležnost odbora ili drugog tijela.

Članak 44.

Skupština odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga na sjednicama.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od 50% (pedeset posto) ukupnih članova Skupštine.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova osim u slučaju donošenja Statuta kluba ili njegovih izmjena i dopuna i izbora predsjednika Kluba kada je potrebna odluka natpolovične većine svih članova Skupštine.
Glasovanje u Skupštini može biti prema odluci Skupštine javno ili tajno.
U koliko nema kvoruma, sjednica se odgađa za jedan (1) sat, a ako ni tada se ne postigne kvorum sjednica će se održati sa prisutnim članovima skupštine a sve donesene odluke biti će pravovaljane.

Članak 45.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Redovita Skupština zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se Izborna Skupština održava svake 4 ( četiri )godine. Sjednice Skupštine saziva i predsjedava predsjednik kluba. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika kluba, Skupštini predsjedava dopredsjednik. Izbornu Skupštinu ili izvanrednu vodi Radno predsjedništvo od 3 ( tri ) člana.

Članak 46.

Predsjednik saziva Skupštinu:
– kad ocijeni da je potrebno sazvati Skupštinu, ali najmanje jednom godišnje,
– na zahtjev Izvršnog odbora Kluba,
– na pismeni zahtjev više od jedne trećine članova Skupštine,
– na pismeni zahtjev Nadzornog odbora.

Ako predsjednik Kluba ne sazove Skupštinu, i ne održi ju u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, može ju sazvati predlagač uz navođenje prijedloga dnevnog reda, te mjesta i vremena održavanja sjednice.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 47.

Poziv na Skupštinu sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se ili daje na uvid članovima Skupštine najmanje 8 (osam) dana prije održavanja Skupštine.
U posebnim okolnostima, predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraćem od 3 (tri) dana.
Predsjednik Kluba, u pravilu najkasnije 1 mjesec prije roka za održavanje izborne skupštine, donosi odluku o pokretanju i postupku održavanju izborne skupštine
U slučaju da predsjednik ne sazove sjednicu skupštine ni nakon trideset (30) od isteka mandata, postojećeg saziva Izbornu Skupštinu sjednice ovlašteni su sazvati: Izvršni odbor, Nadzorni odbor kao i 1/3 članova Skupštine uz navođenje prijedloga dnevnog reda, te mjesta i vremena održavanja sjednice.

(B) IZVRŠNI ODBOR

Članak 48.

Izvršni odbor ima 7 (sedam) članova. Izvršni odbor kluba čine predsjednik, dopredsjednik, jedan član omladinskog pogona i 4 (četiri ) člana, koje bira Skupština na prijedlog predsjednika.
Mandat članova Izvršnog odbora je 4 ( četiri ) godine. Članovi Izvršnog odbora mogu biti i iz redova članova Skupštine, ali im tada prestaje mandat kao članovima Skupštine te njihova mjesta u Skupštini kluba zauzimaju zamjenski predstavnici iz grupacija iz kojih su ti članovi izabrani.

Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno izabrana za člana Izvršnog odbora.
Članovi Izvršnog odbora ne mogu biti osobe:
– koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu ili u svezi sa športom,
– koje su već članovi tijela drugih sportskih klubova za natjecanje istog sporta,
– koje su članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile u posljednje tri godine.

Članak 49.

Izvršni odbor :

– provodi politiku razvoja Kluba koji utvrdi Skupština,
– utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune,
– donosi pojedinačne akte Kluba,
– predlaže godišnji program, financijski plan, te zaključni račun Kluba,
– osigurava sredstva financijskog plana kluba tijekom godine u skladu utvrđenog programa i Financijskog plana,
– utvrđuje kriterije po kojim se postaje član Skupštine,
– određuje osobu ili organizaciju radi obavljanja stručnih i tehničkih poslova Kluba,
– određuje predstavnika kluba u gradskim, županijskim i državnim organizacijama i skupštinama,
– prati i koordinira rad interesnih grupa, komisija i predlaže članove kluba za dodjelu nagrada i priznanja,
– imenuje i razrješava odbore i radne grupe radi potreba kluba,
– donosi odluke o načinu i visini članarine, isplati novčanih nagrada članovima kluba, te plaća zaposlenim djelatnicima kluba,
– donosi odluke o školovanju stručnih kadrova,
– imenuje direktora, sportskog direktora i tajnika kluba,
– donosi odluke o nagradama i naknadama za direktora, sportskog direktora ,tajnika, trenera i igrače.
– odlučuje kao drugostupanjski organ o žalbama protiv odluka Stegovnog suda,

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, te poslove i nadležnosti koje mu povjeri Skupština,
– preko člana Izvršnog odbora iz omladinskog pogona vodi se posebna briga i skrb o omladinskom pogonu i poslovanju temeljem podračuna omladinskog pogona.

Članak 50.

Izvršni odbor odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga na sjednicama.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u 2 (dva) mjeseca.
Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednicama prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova. Izvršni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Odluke Izvršnog odbora donose se javnim glasovanjem.
Sjednice Izvršnog odbora zbog hitnosti mogu se održati i telefonskim putem ili elektroničkom poštom te se za istu sjednicu sastavlja zapisnik a odluke se donose većinom galsova svih članova Izvršnog odbora.

Članak 51.

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednice saziva i predsjedava dopredsjednik ili u njihovoj odsutnosti član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.
Predsjednik saziva sjednice Izvršnog odbora na vlastitu inicijativu ili zahtjev :
– Nadzornog odbora,
– Najmanje četiri člana Izvršnog odbora,
– Najmanje 1/3 članova Skupštine kluba.

Članak 52.

Izvršni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini. Skupština može opozvati pojedine članove Izvršnog odbora ili cijeli Izvršni odbor prije isteka njihovog mandata ako ne obavljaju svoju dužnost u skladu s odredbama ovog Statuta, odnosno ako se utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u pripremi i izvršavanju zadataka iz programa rada Skupštine otežava rad i djelovanje Skupštine, odnosno ostvarivanje utvrđene politike u oblasti nogometa. Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opoziva se po postupku po kojem je izabran.
Mandat novo izabranog člana Izvršnog odbora traje do kraja mandata Izvršnog odbora.

Članak 53.

Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja iz svog djelokruga Izvršni odbor osniva stalne i povremene komisije, kao stručna i pomoćna tijela u svom radu.
Odlukom o imenovanju stalnih i povremenih tijela, Izvršni odbor određuje njihove zadatke i način rada, sastav, trajanje mandata kao i druga pitanja značajna za rad.

(C) PREDSJEDNIK

Članak 54.

Skupština bira predsjednika i dopredsjednika Kluba.
Kluba predstavlja i zastupa predsjednik kluba.
Predsjednika bira Skupština Kluba na vrijeme od 4 godine, većinom glasova svih članova Skupštine.
Da bi osoba postala kandidat za predsjednika mora imati 5 potpisa za svoju kandidaturu, s tim da ne može sam sebi dati potpis.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga dopredsjednik ili drugi član Izvršnog odbora kojega predsjednik ovlasti pismeno da ga mijenja.
Nakon isteka mandata ista osoba može ponovno biti izabrana za predsjednika i dopredsjednika.

Članak 55.

Predsjednik :

– zastupa i predstavlja Klub u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima,
– odgovara za zakonitost rada Kluba,
– odgovora je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
– saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
– predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
– brine o izvršenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora,
– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba,
– brine oko osiguranja uvjeta za odvijanje sportskih aktivnosti kluba u otvorenim i zatvorenim školskim objektima, oko priprema i upućivanja ekipa Kluba na sve vrste natjecanja u kojima Klub prema planu i programu sudjeluje,
– skrbi o nabavci potrebnih rekvizita, financijskih sredstava, adekvatnom sportskom prostoru za odvijanje djelatnosti Kluba, stručnom i kvalitetnom radu trenera i dr.,
– predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini,
– iste obveze odnose se na dopredsjednika, te člana omladinskog pogona koji brine o omladinskom pogonu uz praćenje namjenskog trošenja sredstava prikupljenih na izdvojenom računu kluba,
– za predsjednika i dopredsjednika može biti birana osoba koja je afirmirana i priznata kao športski djelatnik.

Članak 56.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Kluba.
Ako Skupština ne prihvati izvješće predsjednika može mu izglasati nepovjerenje većinom glasova.

U slučaju prestanka mandata predsjedniku prije isteka roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Izvršnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi Predsjednik.
Predsjedniku može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:
 na vlastiti zahtjev;
 u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci
 opozivom

Do opoziva Predsjednika Kluba može doći zbog povreda članskih i predsjedničkih obveza i odgovornosti i sukladno Statutu.
Postupak za opoziv Predsjednika može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 članova Kluba.
O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.
U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koji je biran
provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na
izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.
U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi
Predsjednik Udruge za preostali dio mandata. Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika Udruge

(D) DOPREDSJEDNIK

Članak 57.

Kluba ima dopredsjednika i imenuje ga Skupština na prijedlog predsjednika kluba.
Dopredsjednik zamjenjuje u odsutnosti predsjednika.
Po potrebi predsjedava sjednicama Izvršnog odbora u slučaju odsutnosti predsjednika.
Brine se o izvršenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora.
Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima kluba.

(E) DIREKTOR

Članak 58.

Klub ima direktora. Direktora imenuje Izvršni odbor na prijedlog predsjednika kluba iz redova priznatih nogometnih sportskih djelatnika s mandatom od 4 ( četiri ) godine. Za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru i Nadzornom odboru.

Direktor :

– zastupa i predstavlja klub, brine o zakonitosti rada i ispunjavanja zakonom propisanih obveza,
– potpisuje ugovore i naredbodavac je za realizaciju Financijskih planova i programa po odluci Izvršnog odbora,
– skrbi o nabavci športske opreme,
– ugovara donacije i sponzorstva,
– sukladno zakonu o radu i općim aktima izdaje rješenja o plaćama zaposlenih, godišnjim odmorima i ostalim zakonskim obvezama i pravima,
– organizacijski osigurava uvjete za provođenje natjecanja kluba sukladno Propozicijama za natjecanje i ostalim propisima HNS-a,
– podnosi Skupštini i Izvršnom odboru kluba izvješće o svom radu,
– radi i druge poslove predviđene Statutom i općim aktima kluba.

Direktor može uz suglasnost Izvršnog odbora kluba sklapati pravne poslove do 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna za kupovinu roba i usluga za rad kluba.

(F) SPORTSKI DIREKTOR

Članak 59.

Klub ima sportskog direktora koji je odgovoran Izvršnom odboru kluba.
Sportskog direktora bira Izvršni odbor Kluba na vrijeme od 4 godine većinom glasova svih članova Izvršnog odbora Kluba na prijedlog Predsjednika.
Sportski direktor je zadužen za natjecateljske pogone kluba. U suradnji sa dopredsjednikom i direktorom rješava statuse igrača i njihove dolaske i odlaske u klub. Za svoj rad odgovoran direktoru i Izvršnom odboru kluba.

Članak 60.
Sportski direktor :

– odgovoran je za stručnu politiku Kluba,
– sa Stručnim stožerom izrađuje plan i program rada svih selekcija u klubu,
– predlaže Izvršnom odboru Kluba sve trenere u klubu,
– skrbi o nabavci sportske opreme, dogovara međuklupske susrete i susrete u okviru prvenstvenih natjecanja-odgovoran je za provedbu takmičenja svih selekcija u klubu,
– sa Stručnim stožerom dogovara koje će selekcije kluba nastupati u natjecateljskoj sezoni te predlaže takove planove Izvršnom odboru kluba,
– kontrolira stručni rad u Klubu i postavlja ciljeve i zadatke-rezultate kluba,
– izvješće o svome radu podnosi Izvršnom odboru i za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru kluba,
– odlučuje-predlaže naknade za trenere i igrače u dogovoru sa Stručnim stožerom, te prijedlog prosljeđuje Izvršnom odboru na usvajanje,
– organizacijski osigurava uvjete za provođenje natjecanja kluba sukladno Propozicijama natjecanja HNS-a.

(G) NADZORNI ODBOR
Članak 61.

Nadzor nad radom, odnosno, poslovanjem kluba obavlja Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima Predsjednika i 2 (dva) člana. Mandat članova Nadzornog odbora je 4 (četiri) godine. Za članove Nadzornog odbora biraju se osobe koje nisu u sastavu članova Skupštine kluba.

Članak 62.

Nadzorni odbor :
– kontrolira zakonitost u radu i poslovanju Kluba,
– kontrolira izvršenje zakonskih, ugovornih i drugih obveza Kluba,
– kontrolira poštivanje odredbi Statuta i drugih općih akata,
– kontrolira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana,
– predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu,
– predsjednik Nadzornog poziva se po potrebi na sjednice Izvršnog odbora.

(H) TAJNIK KLUBA

Članak 63.

Klub ima tajnika. Tajnika imenuje Izvršni odbor Kluba iz redova priznatih športskih djelatnika na prijedlog predsjednika a većinom glasova svih članova Izvršnog odbora.
Tajnik Kluba obavlja administrativno-tehničke poslove u Klubu. Tajnik Kluba ujedno je i tajnik svih komisija u Klubu.
Za svoj rad odgovoran je predsjedniku i direktoru Kluba. Mandat tajnika je 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.
Tajnik se opoziva na isti način kako je i biran.

Tajnik :

– zastupa Klub,
– obavlja administrativno-tehničke poslove u Klubu,
– skrbi za javnost rada i u granicama ovlaštenja odlučuje o pravima i obvezama Kluba,
– osigurava uvjete za rad Skupštine i Izvršnog odbora Kluba,
– organizira i vodi popis članova te skrbi o pristupnicama,
– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora,
– tajnik je obavezan sudjelovati na svim sjednicama Skupštine kluba i sjednicama Izvršnog odbora kluba, te ih pripremati sa predsjednikom kluba.

Članak 64.

Tajnik za svoj rad odgovara Izvršnom odboru.
Tajnika razrješuje Izvršni odbor kluba većinom svih članova na prijedlog Predsjednika ili Nadzornog odbora.
Tajnik ne može biti član Skupštine niti član Izvršnog odbora kluba,
Klub ne mora izabrati i imati tajnika već poslove tajnika odlukom Izvršnog odbora može obavljati i druga osoba iz članova Izvršnog odbora ali koja mora biti imenovana za taj posao od članova Izvršnog odbora.

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 65.

Međusobne sporove proizašle iz članstva u Klubu i/ili aktivnostima kao i sukob interesa između članova tijela Kluba koji nastanu u sklopu djelovanja Kluba, članovi se obvezuju pokušati riješiti sporazumom, a ako u tome ne uspiju rješavanje spora odnosno sukoba interesa mogu povjeriti Izvršnom odboru Kluba. Izvršni odbor može nastali spor odnosno sukob interesa riješiti sam ili osnovati arbitražno vijeće za mirenje kao stalno ili za svaki pojedini slučaj, koje će rješavati nastale sporove iz ovog stavka.
Sukob interesa u Klubu smatra se situacija kada članovi Kluba ili članovi tijela Kluba u obavljanju svojih dužnosti u Klubu dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova Kluba.
Odlučivanje iz stavka 1. ovog članka provodi se u prvom stupnju. U drugom stupnju nadležna je skupština Kluba.
Klub i njegovi članovi za rješavanje sporova koji su u vezi sa sportom mogu ugovoriti i nadležnost Vijeća sportske arbitraže i Sportskog arbitražnog sudišta kao samostalnih i nezavisnih tijela za sportsku arbitražu pri Hrvatskom olimpijskom odboru.
Nadležnost, sastav, ustroj i pravila pred Vijećem sportske arbitraže i Sportskog arbitražnog sudišta uređeni su aktima Hrvatskog olimpijskog odbora.
Klub, njegova tijela, službene osobe, članovi kluba, igrači, treneri i drugi pripadnici nogometnog športa koji djeluju u okviru kluba priznaju nadležnost Arbitražnog suda za šport (u daljnjem tekstu: CAS) u Lausanni, Švicarska, sukladno odredbama Statuta FIFA-e i UEFA-e.
U slučaju spora za koje su nadležna pravosudna tijela FIFA-e i UEFA-e, CSA, Arbitraže HNS i Arbitražnog suda HNS ili pravnih tijela Saveza ili HNS-a subjekti iz stavka 1. ovog članka obvezuju se da spor neće iznositi pred redovne sudove.
Klub i njegovi članovi suglasni su poštivati u potpunosti sve konačne odluke nadležnih tijela HNS-a, FIFA-e i UEFA-e i CAS-a.
Klub će osigurati poštivanje ovih obveza.

VIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 66.

Statut je temeljni opći akt Kluba i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt Statuta i izmjene i dopune Statuta utvrđuje Izvršni odbor te ga upućuje članovima Kluba na raspravu.
Nakon što razmotri primjedbe i prijedloge koje su dane u raspravi, zauzme stav o njima, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak 67.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Članak 68.

Sva unutarnja pitanja Kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, uređuju se općim aktima koje donosi Skupština Kluba.

IX. PRESTANAK RADA KLUBA, I RASPOLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA KLUBA

Članak 69.

Razlozi za prestanak postojanja i djelovanja Kluba jesu:
– odluka Skupštine o prestanku Kluba;
– pripajanje drugom klubu, spajanje s drugim klubom, podjela Kluba razdvajanjem;
– protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana;
– pravomoćna odluka suda o ukidanju Kluba;
– pokretanje stečajnog postupka;
– na zahtjev člana, ako je broj članova Kluba pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Kluba, a nadležno tijelo Kluba u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.
U slučaju da klub prestaje postojati odlukom Skupštine, protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne Skupštine, a nije održana, pravomoćnom odlukom suda i na zahtjev članova provodi se postupak likvidacije.

Članak 70.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština Kluba i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.
Likvidator može biti član Kluba ili osoba koja to nije. Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge i registra udruga.

Članak 71.

U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina Kluba se, nakon namirenja vjerovnika i ispunjenja ostalih zakonskih obveza, prenosi Zajednici sportskih udruga Grada Siska, a na temelju odluke Skupštine koja se donosi 2/3 većinom svih članova Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja Klub nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Kluba, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

X. OSTALE ODREDBE

Zabrana rada i sudjelovanja u nogometnoj organizaciji

Članak 72.

1. Osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako je počinjeno na mah ili iz nehaja, te za drugo kazneno djelo za koje joj je izrečena bezuvjetna kazna zatvora, ne može sudjelovati u nogometnim natjecanjima, organizirati i voditi nogometna natjecanja, obavljati stručne poslove u nogometu, niti sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja Saveza ili kluba dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.
2. Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, udaljit će se od sudjelovanja u nogometnim natjecanjima, obavljanja stručnih poslova u nogometu i sudjelovanja u radu skupštine ili tijela upravljanja Saveza, člana Saveza ili kluba, do okončanja postupka.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine Kluba, a primjenjuje se danom verificiranja Statuta kod Ureda državne Uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Članak 74.

Tumačenje drugih akata Kluba daje Izvršni odbor Kluba.

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od dana 20. ožujka 2014. godine.

U Sisku, 07. lipnja 2016. godine

Poveznica za preuzimanje Statuta HNK Segesta Sisak